วุฑฺฒิกโร พ.; ขาวเงิน ก. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 407–421, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256876. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.