อัจฉรานุวัฒน์ ณ.; พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์. ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 886–897, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/256352. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.