จิรกิจนิมิตร ณ. . การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 858–870, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255937. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.