เดชะองอาจ น.; วชิรปญฺโญ พ. กระบวนการเผาศพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยปัจจุบัน ตามหลักพุทธสันติวิธี กรณีศึกษาวัดบริบูรณ์ ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 2734–2746, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255755. Acesso em: 7 ก.ค. 2022.