ทองสว่าง พ.; มะเสนะ ช.; ขันธะรี น. รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 3096–3108, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255625. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.