ปุญฺญชาโต พ.; วาทโกวิโท พ. คุณค่าและความสำคัญของบทบาทบวรต่อการพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน: ศึกษากรณี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 652–664, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255441. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.