หลินภู ม.; พระใหญ่ น.; ประเสริฐสิน อ.; จินงี่ ป. รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 693–705, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255219. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.