องคสิงห์ ห.; มิตรานันท์ ช.; วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. . การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 802–816, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255122. Acesso em: 15 ส.ค. 2022.