ยุกตานนท์ ธ. การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน แบบออนไลน์ภายใต้สถานการการแพร่ของเชื้อไวรัส COVID-19. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 509–522, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/255100. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.