ชวนนิยมตระกูล อ.; วัฒนะรัตน์ ป.; วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2453–2468, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/254589. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.