วิเศษสัตย์ ช. การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 497–508, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253814. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.