ภาชนะวรรณ อ.; วรปัญญา เ. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 3159–3171, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/253683. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.