เพ็ญรัตนหิรัญ ร. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมทักษะ 4Cs ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 675–692, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252865. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.