วรปัญญา เ.; ภาชนะวรรณ อ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2023–2036, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252824. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.