เกิดเรือง อ. การพัฒนาหลักสูตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 2933–2948, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252485. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.