จันทร์โลหิต พ.; ปัญญาดี เ.; แก้วทิพย์ ส. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 817–829, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/252016. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.