คำไล้ ส.; มะเสนะ ช.; ลังกา ไ. รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1243–1255, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251985. Acesso em: 29 ก.ย. 2022.