สมานพันธ์ น. การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 665–674, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251604. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.