ศรีชัยวงค์ ป. รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 568–579, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251529. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.