ออกกิจวัตร ป.; ยอดสิน น. .; ยืนยาว พ. . .; ธาดาตันติโชค ธ. . ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 5.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2260–2272, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251509. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.