อินทร์พรม ค.; ศรีโภคางกุล ศ. การเปรียบเทียบกลยุทธ์และแนวทางการเคลื่อนไหว ทางการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2244–2259, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251508. Acesso em: 30 พ.ย. 2022.