เกียรติคุณวงศ์ ณ.; แนรอท เ. การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2288–2300, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251466. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.