ทัดสา ศ.; ฉลากบาง ว.; เสถียรนพเก้า พ. กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1329–1343, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251256. Acesso em: 7 ต.ค. 2022.