ผลอินทร์หอม ช.; หลีกภัย ไ. . รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2172–2185, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/251049. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.