ฉิมพลิกานนท์ บ. แนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญา โดยใช้หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 777–786, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250857. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.