อร่ามพงษ์พันธ์ ส. .; จันทร์ศิลา ว. .; เชาวน์ชัย ส. . รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2079–2096, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250802. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.