ผลอำนวย น.; หวังสัจจะโชค ว.; ทิพย์วงศ์ ร. หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2586–2601, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250690. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.