นิธิภณยางสง่า ธ.; วาทโกวิโท พ. การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธีจังหวัดภูเก็ต. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 2792–2803, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250619. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.