พรหมชนะ อ. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 660–674, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250608. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.