เลขาวิจิตร์ ส. รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 625–637, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250607. Acesso em: 19 ส.ค. 2022.