คุ้มทะยาย ส. .; ประสิทธิ์ผล ว. การสื่อสารแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคนิค “การเล่าเรื่อง” เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 1956–1969, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250307. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.