ปฐมโรจนฤทธ์ ว.; เลิศบัวสิน ศ. . แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2050–2064, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250179. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.