ทันการ ส.; จิตตลดากร ส. การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 1880–1895, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250178. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.