วัฒนะประดิษฐ์ ข.; บูรณสิงห์ ธ.; ณ นคร ส.; วราโพธิ์ ด. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 895–907, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250175. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.