วาทโกวิโท พ.; วชิรปญฺโญ พ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 458–466, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250147. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.