ไพเพอร์ จ. .; ปัญญาดี เ. .; ยศสุข ป. .; แก้วทิพย์ ส. . การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 1942–1955, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/250066. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.