มงคลพาณิชย์ ป.; จูงพันธ์ ช. วิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของไทย ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) – 12 (พ.ศ.2560-2564). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 1909–1925, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/249583. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.