พีรพัชระ จ.; ยังวรวิเชียร พ.; ประจักษ์จิตร ช.; สุวรรณรักษ์ จ. แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 538–552, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248958. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.