จันทร์ภูชงค์ ส.; จิตตลดากร ส. ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1203–1216, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/248669. Acesso em: 1 ต.ค. 2022.