กันบุรมย์ จ.; จิตตรุทธะ ช. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 1062–1078, 2022. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/247544. Acesso em: 2 ต.ค. 2022.