ศรีชัยวงค์ ป. วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21: มองผ่านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2679–2689, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246855. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.