สารบรรณ ส.; วิสุทฺธิญาณเมธี พ. .; พุดชู ส.; อินปิง น. .; คำแก้ว ส. กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 6, p. 2484–2503, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/246290. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.