สาระวงศ์ ป.; มะเสนะ ช.; ภูมิชัย ว. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 7, p. 2849–2863, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/245886. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.