การุณ ว.; มะเสนะ ช.; โพธิ์กลิ่น ส. รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 1940–1951, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/244147. Acesso em: 8 ส.ค. 2022.