ผิวคำ ม.; เอกนราจินดาวัฒน์ ณ.; บุญผดุง ส. พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจขายตรงในประเทศไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 1603–1613, 2021. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/242905. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.