วุฑฺฒิวํโส พ. . .; วัฒนะประดิษฐ์ ข. . ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 8, n. sup, p. 371–385, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/242402. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.