พรหมพินิจ โ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; ธมฺมหาโส พ. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 8, n. sup, p. 213–225, 2020. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/241012. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.