กุลสุทธิ์ก.; เชาวนปรีชาข.; วุฒิสิวะชาติกุลจ.; โอวาทนุพัฒน์ณ. การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, v. 7, n. 4, p. 951-967, 25 ส.ค. 2019.