ปานสวัสดิ์ น.; ธมฺมหาโส พ.; บรรณรุจิ บ. คุณลักษณะของผู้นำชุมชนเพื่อสันติภาพที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 7, n. 6, p. 1595–1605, 2019. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/178369. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.