ทีปงฺกโร พ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; บรรณรุจิ บ. รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 1098–1111, 2019. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/178155. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.